reklama

Kácejte stromy v souladu s legislativními požadavky

Kácení dřevin je v daných případech nutné podle platné legislativy řešit s příslušnými místními orgány na ochranu přírodu. Za jakých podmínek je to nutné, které stromy se kácet mohou a které nesmí?

Kácejte stromy v souladu s legislativními požadavky

Dřeviny rostoucí mimo les

Legislativa hovoří o kácení dřevin mimo les – všechny takové dřeviny jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením. A nepohlíží se přitom na jejich druh nebo původ. Dřevinami jsou myšleny stromy, keře či dřevité liány.

 • Pokud chcete pokácet dřevinu mimo les, musíte požádat o povolení obecní úřad. O tomto hovoří paragraf 8 a 76 výše uvedeného zákona.
 • Jsou však také uvedeny výjimky, kdy toto povolení nepotřebujete, rovněž v paragrafu 8.

Jak vyřídit povolení

Pokud potřebujete dle legislativy povolení k pokácení dřeviny, musíte příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je většinou obecní úřad, podat žádost se závažnými důvody, a to po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického. Závažné důvody posoudí právě obecní úřad. Žádost o povolení k pokácení můžete podat kdykoli, samotné kácení by se pak mělo odehrát v období vegetačního klidu dřeviny, tj. od října do března.

Co vše je třeba k podání žádosti

Podání žádosti k povolení pokácení dřeviny musí mít dle legislativy své náležitosti:

 • Musíte doložit, že máte vlastnické či nájemní právo k pozemku, na kterém dřevina roste, pokud tuto skutečnost nelze ověřit v katastru nemovitostí.
 • Pokud nejste vlastníkem, musíte přiložit písemný souhlas této osoby s kácením.
 • Je-li více vlastníků daného pozemku, je možné plnou mocí pověřit jednoho z nich zastupováním.
 • Musí být specifikována dřevina – uveďte její druh a rod, počet dřevin k pokácení, obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí, v případě křovin potom plochu porostu, dále zapište parcelní číslo pozemku, na kterém se dřevina nachází, katastrální území, krátký popis umístění a nákres, nezapomeňte samozřejmě na zdůvodnění – jaký závažný důvod vás vede k pokácení.
 • Náležitou součástí úředního dopisu je uvedení správního orgánu a podpis žádající osoby.
 • Všechny tyto náležitosti jsou uvedeny v zákoně č. 500/2004b Sb., správní řád.
 • Úřad vám může nařídit vysazení odpovídající náhradní dřeviny, která bude vyrovnávat ekologickou újmu způsobenou pokácením. Současně může na dobu maximálně pěti let uložit i následnou péči o nově vysazenou dřevinu.
V některých případech je nutné vyplnit a podat žádost na příslušný orgán ochrany přírody – obecní úřad
V některých případech je nutné vyplnit a podat žádost na příslušný orgán ochrany přírody – obecní úřad

Kdy povolení není třeba

Samozřejmě se vyskytují v legislativě i případy, kdy není třeba o povolení k pokácení dřeviny žádat:

 • Jde-li o kácení z pěstebních důvodů – tedy provádí-li se probírka porostů či jejich obnova.
 • Udržovací kácení porostu na březích vodních toků.
 • Rovněž ke kácení dřevin v ochranném pásmu plynárenských a elektrizačních sítí není povolení potřeba.
 • Stejné platí i pro dřeviny, které by bránily provozu a bezpečné a plynulé jízdě na železnici.
 • Kácení bez povolení je možné také ze zdravotních důvodů.

Ovšem tak jako tak musíte příslušnému obecnímu úřadu oznámit předem, že se chystáte ke kácení dřeviny. Zde může úřad přistoupit k pozastavení, omezení nebo zákazu odstranění dřeviny, pokud má pochybnosti.

Ovocné dřeviny v zahradě je možné kácet bez omezení
Ovocné dřeviny v zahradě je možné kácet bez omezení

Může také dojít k případu, že dřevina ohrožuje život nebo zdraví osob, nebo hrozí způsobení škody značného rozsahu – pak povolení není třeba a oznámení je možné podat až do 15 dnů od kácení. Je to případ zejména živelných pohrom.

Další případy, kdy není třeba žádost podávat, a budou se týkat asi většiny případů, jsou následující:

 • Dřeviny rostoucí na oplocených pozemcích u rodinných či bytových domů.
 • Jakékoli ovocné stromy v zahradě.
 • Pozemek, na kterém dřevina stojí, by v katastru měl být veden jako „zeleň“.
 • Obvod kmene je ve výšce 130 centimetrů nad zemí menší než 80 centimetrů.
 • V případě souvislých keřových porostů o ploše menší než 40 metrů čtverečních.
Ovocné dřeviny v zahradě je možné kácet bez omezení
Ovocné dřeviny v zahradě je možné kácet bez omezení

Dejte pozor a zákon dodržujte – při nesplnění legislativních požadavků na kácení dřevin může fyzická osoba dostat pokutu až dvacet tisíc korun v případě jedné dřeviny a sto tisíc za skupinu dřevin mimo les. Podnikající fyzické či právnické osobě pak hrozí pokuta až jeden milion korun.

Publikováno: 9. 9. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce