reklama

Bydlíte bez hromosvodu? Pojišťovna vám může odmítnout proplacení škod

Hromosvod chrání naše obydlí v maximální možné míře před údery bleskem, chrání naše životy i náš majetek. Úder blesku může způsobit přepětí elektrických spotřebičů a tím jejich totální poškození, nebo způsobit přímo závažný požár. Ochrana před bleskem je na místě v jakékoliv obydlené budově, tam kde se pravidelně zdržují osoby, nebo také ve skladech s výbušnými materiály.

Bydlíte bez hromosvodu? Pojišťovna vám může odmítnout proplacení škod

Víc jak 200 let se jako ochrana před blesky instaluje na obytné domy tzv. hromosvod, někdy také nazýván bleskosvod. Jeho účelem je zachytit elektrický výboj z atmosféry, který vznikl v důsledku přepětí mezi mraky při bouřce, a stáhnout jej bezpečně do země. Tam se neutralizuje a v podstatě zmizí. V polovině 18. století tento systém u nás vynalezl Prokop Diviš. Ve světě platí za vynálezce hromosvodu americký vědec a politik Benjamin Franklin. První hromosvod, který byl v České republice instalován oficiálně na veřejné stavbě, byl na zámku v Měšicích v roce 1775.

Montáž hromosvodu

Montáž hromosvodu je podle zákona povinná na objekty, kde by mohl úder blesku způsobit:

  • ohrožení života nebo zdraví osob a většího množství zvířat (školství, zdravotnictví, zemědělství...)
  • poruchy s rozsáhlými důsledky na veřejných službách (elektrárny, plynárny....)
  • výbuch (zejména ve výrobě a skladu výbušných a hořlavých materiálů)
  • škody na kulturním dědictví či jiných podobných hodnotách (obrazárny, knihovny, muzea...)
  • přenesení požáru stavby na sousední stavby hodnocené podle výše uvedených bodů
  • ohrožení stavby, které se nacházejí na místě se zvýšeným výskytem blesků (komíny, věže, rozhledny, a podobně)
Jímače mají za úkol zachytit úder blesku ještě nad budovou
Jímače mají za úkol zachytit úder blesku ještě nad budovou

Většina hromosvodů instalována na našem území a střední Evropě je vyráběna ze žárem pozinkované oceli, mědi nebo nerezavějící oceli. Menší část hromosvodů je ze slitin hliníku. Počet instalovaných jednotek hromosvodu na budově záleží na velikosti a typu stavby. U rodinných domů se instaluje jeden svod na každých 15 m obvodu budovy. Jednotlivé svody je potřeba umístit rovnoměrně, ohled se bere také na stavební prvky jako jsou dveře, okna, stříšky, přístavby a pergoly. Ideální je, pokud je svod umístěný v každém vnějším rohu domu. Celé zařízení se skládá z jímací soustavy, svodů a uzemnění.

Jímací soustava

Jímací soustava je část hromosvodu, která slouží pro zachycení blesku. Účinnější je více nižších jímačů než jeden příliš vysoký. Většinou jsou vyrobené z tyče nebo drátu o průměru 8 mm s délkou 30 až 60 cm. Jímače by měly zachytit výboj z blesku ještě nad objektem. Jsou navrhované podle typu a velikosti střechy, druhu střešní krytiny a celkové konstrukci domu. Instalují se převážně v nejvyšších bodech střechy a pak v dalších vysutých místech domu.

Můžou být konstruované také jako vývěsná lana nebo hřebenová či mřížová soustava. Tyče najdeme především na menších objektech, převážně u rodinných domů. Závěsná lana můžeme vidět standardně u rozvodů vysokého napětí a mřížová soustava je vhodná k ochraně rovinných ploch a staveb s rozsáhlou plochou střechou, jako jsou podnikové haly, stadiony apod. Často se jímací soustavy zkombinují podle individuálních potřeb dané stavby.

Soustava svodů je systém kovových drátů odvádějících bleskové napětí do země
Soustava svodů je systém kovových drátů odvádějících bleskové napětí do země

Soustava svodů

Svody jsou elektricky vodivé rovné dráty vedené povrchem budovy nebo vhodně zabudované do pláště budovy. Jejich úkolem je zachycený bleskový proud odvést až do země, kde by se měl bezpečně rozplynout. Délka těchto cest by měla být vždy co nejkratší. Pro snížení případných škod úderem blesku má být vytvořeno několik paralelních svodů pro odvedení do země. Při montáži hromosvodu je potřeba zajistit řádné spojení k vodivým částem tak, aby blesk nepřeskakoval z jedné kovové (vodivé) části na druhou. Při napojování jednotlivých svodů se dráty umístí do kříže a řádně společně ukotví.

Uzemňovací soustava

Díky této části hromosvodu se rozplyne bleskový proud bezpečně do země. Vzhledem k tomu, že tato část je skrytá pod povrchem a případná kontrola a údržba není možná volně bez kopání a zásahu do stavby, je proto potřeba uzemňovací část pečlivě navrhnout a bezchybně instalovat. Samozřejmostí by mělo být i použití kvalitního materiálu. Kontrola poté probíhá pomocí monitorovacích zařízení a v případě nutných oprav se jedná už o celkovou rekonstrukci.

Napojení svodů se provádí překřížením a ukotvením v místě křížení
Napojení svodů se provádí překřížením a ukotvením v místě křížení

Revize hromosvodu

Po dvou až pěti letech je nutné provést revizi celého hromosvodu. Záleží na typu objektu. Revizi provádí technik s licencí. Kontroluje jak provedení montáže hromosvodu, uchycení a případnou korozi, tak také pomocí speciálních přístrojů funkčnost odvádění a neutralizace blesku. Pokud byste to zanedbali, tak vám v případě žádné nebo staré revize, může pojišťovna odmítnout proplatit způsobené škody. Revizi provádějte také v případě úderu bleskem, i když nezpůsobil žádné škody, nebo při stavebních úpravách na domě. Od revizního technika chtějte předložit platnou licenci. Cena se pohybuje od 500,- výše, podle typu a velikosti hromosvodové soustavy.

Reviznímu technikovi předložte také předchozí revizi, která je závazným podkladem k provedení nové revize. Pokud se jedná o první revizní kontrolu, předložte zprávu o instalaci hromosvodu. Pokud je vše v pořádku, vystaví vám pozitivní zprávu a na čas máte opět klid. Pokud najde závadu, tak ji na místě může odstranit. Uvolněné uchycení a podobné nedostatky by měl odstranit ihned při prováděné revizi. Pokud naměří špatný odpor, měl by také na místě hledat příčinu a poté se domlouvá případné odstranění. Někdy se jedná o závadu, kterou je schopný revizní technik také odstranit na místě, někdy je potřeba větší zásah.

Uzemňovací soustava se instaluje do země, často již do základů domu
Uzemňovací soustava se instaluje do země, často již do základů domu

Publikováno: 30. 8. 2019, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto)