reklama

Jaký typ střechy se hodí pro který dům?

Druh střechy je nutné vybírat podle klimatických podmínek, protože její hlavní funkcí je ochrana stavby před deštěm, sněhem, větrem, nebo slunečním zářením. Pokud střecha chrání vnitřní prostor, jako je obytný dům, jsou na ni kladeny přísnější požadavky než na střechu, která chrání otevřený prostor, jakým může být přístřešek. Bezpečný odvod vody a její nehromadění je hlavním úkolem střechy.

Jaký typ střechy se hodí pro který dům?

Pokud by tomu tak nebylo, může voda poškodit konstrukci střechy nebo zapříčinit růstu dřevokazných hub nebo plísní. Rovněž v místech, kde často sněží, je důležité, aby střecha vydržela váhu ležícího sněhu.

Plochá střecha

U tohoto typu střechy je sklon střešních rovin 0-5˚. Je typická pro panelové domy. Důležité je využít kvalitní materiály a systémové prvky, které při správné realizaci zaručí, že je střecha bezpečná a kvalitní.

Podle počtu plášťů se dělí na jednoplášťovou, dvouplášťovou a víceplášťovou a její použití je závislé na parametrech vnitřního prostředí (teplota a vlhkost vnitřního vzduchu). Je vhodná pro stavbu se složitým půdorysem, pokud nechceme mít pod střechou šikmé zdi, pro stavbu dalšího podlaží nebo využití střechy jako terasy nebo zahrady. Výhodou je jednoduchá konstrukce, zmenšení výšky budovy, možnost zastřešení složitých půdorysů, snadný přístup a nízká cena. Nevýhodou je nutnost odborného provedení, dodržení technologického postupu, odborný návrh skladby střešních vrstev. Důležité je u ploché střechy výběr kvalitního pokrytí, které bude odolné vůči mrazům, vysokým teplotám nebo působení kyselých dešťů (asfaltové pásy, využití zeleně, štěrk nebo dlaždice).

Plochá střecha má vyšší nároky na nosnost
Plochá střecha má vyšší nároky na nosnost

Šikmá střecha

U tohoto typu střechy je sklon střechy do 45˚. Jedná o pultovou střechu, která se vyznačuje tím, že má jednu střešní rovinu s okapní a pultovou hranou a dva štíty. Nejčastěji se užívá tento druh střechy na přístavky, stavby na hranici pozemku, na činžovní domy, které přiléhají podélně k sousedním domům nebo u aktivních solárních domů. Její výhodou je jednoduchost a nenáročnost montáže s minimálními náklady na vytápění, protože u ní není velký prostor, kterým by mohlo teplo unikat. Další výhodou je rychlá realizace včetně pokrytí. Nevýhodou je specifické použití střešní krytiny, která je nutná z důvodu sklonu střechy (pálené tašky, plechy, došky nebo šindele z asfaltu). Rovněž pokud se rozhodneme vybudovat pod střechou podkroví, musíme ji celou předělat.

Šikmá střecha je nenáročná na stavbu
Šikmá střecha je nenáročná na stavbu

Dalším typem šikmé střechy je střecha sedlová, která se vyznačuje dvěma střešními rovinami s přímočarým hřebenem, dvěma štítovými hranami a dvěma okapy. Jde se o nejrozšířenější typ střechy rodinných a bytových domů v Česku. Je známá pod názvem „áčková střecha“. Její výhodou je jednoduchost montáže s minimálními náklady, minimální riziko zatékání, rychlost realizace stavby střechy včetně pokrytí krytiny (pálené tašky, betonové tašky, šindele nebo došky). Jedinou nevýhodou je, že při zvolení nízkého sklonu bude pod střechou velmi stísněný prostor.

Valbová střecha je typická tím, že místo štítů na obou koncích má šikmé střešní roviny či valby. Tato střecha může mít okapy umístěny ve stejné výšce. Tento druh střechy je užíván u samostatně stojících budov obdélníkového půdorysu nebo půdorysu ve tvaru písmene L. Může mít různý střešní skon i úhel skosení. Typ krytiny může být jakýkoliv. Její výhodou je jednoduchost konstrukce využití střešního prostoru. Nevýhodou může být při nízkém sklonu střechy málo prostoru pod ní.

Valbové střechy umisťujeme na budovy obdélníkového tvaru
Valbové střechy umisťujeme na budovy obdélníkového tvaru

Polovalbová střecha je tvořena střešní plochou, skloněnou ke čtyřem stranám obvodu budovy. Její rozdíl od valbové je v tom, že okapy jsou umístěny výše. Na stranách těchto střech jsou zděné štíty podkroví nebo je použita dřevěná lomenice. Dvě strany střechy mají tvar lichoběžníku a zbylé dvě tvar trojúhelníku. Vzniká tak pološtít, který má lichoběžníkový tvar. Výhodou je jednoduchá montáž a minimální náklady a množství materiálu na pokrytí (pálené tašky, betonové tašky, došky nebo lepenka). Velmi vhodný tip střechy pro obytné podkroví, optický snižuje výšku štítu. Její nevýhodou je náročnost vytápění nutnost izolace zabraňující úniku tepla i zatékání. Složitější tesařská konstrukce.

Polovalbové střechy používáme zejména u obytných podkroví
Polovalbové střechy používáme zejména u obytných podkroví

Mansardová střecha je střechou podobnou sedlové. Její specifikací je, že každá její polovina mezi hřebenem a okapem je tvořena dvěma střešními rovinami s rozdílným sklonem. Vnitřní prostor pod střechou se nazývá mansarda. Vrchní část střechy je se sklonem 30 až 50˚ a spodní část se sklonem 60 až 80˚. Její výhodou je ekonomičnost stavby, protože se dá využít celé podkroví domu. Velmi často se využívá tento druh střechy pro nadstavby panelových domů nebo rekonstruovaných domů. Nevýhodou je cenová náročnost a pokládka střešní krytiny (pálené tašky, betonové tašky, došky nebo lepenka).

Mansardové střechy jsou náročné na cenu i pokládku krytiny
Mansardové střechy jsou náročné na cenu i pokládku krytiny

Stanová střecha je také nazývána jehlanová, která má čtyři střešní roviny, které se zbíhají do středového vrcholu, který tak tvoří čtyř nebo víceboký jehlan. Je vhodný pro samostatně stojící stavby čtvercového půdorysu. Jde o starší typ střechy, který je dnes nahrazován střechou sedlovou. Její výhodou je jednoduchá konstrukce s využitím jakékoliv střešní krytiny, prostor pod střechou je chráněn ze všech stran. Nevýhodou je malý podstřešní prostor, pokud je nízký sklon střechy a pracnější pokládka střešní krytiny.

Jehlanové střechy se používají u staveb s úzkým půdorysem
Jehlanové střechy se používají u staveb s úzkým půdorysem

Strmá střecha

U tohoto typu střechy je sklon střechy nad 45˚ Jedná se o střechu, která má stavební konstrukci nad vnitřním prostorem stavby. Je velmi odolná především proti dešti a sněhu a tím tvoří zabezpečení požadovaný pro prostor podstřeší. Jde o nejexponovanější část objektu, a tak je kladen velký důraz na kvalitní návrh a provedení, které může znatelně ovlivnit provozní spolehlivost, a vzhled celého domu.

Strmá střecha vyžaduje velmi kvalitní provedení kvůli odolnosti
Strmá střecha vyžaduje velmi kvalitní provedení kvůli odolnosti

Publikováno: 26. 8. 2019, Autor: Šárka Miškovská (text), Depositphotos (foto)