Kolaudace domu okem zákona

Každá nebo téměř každá stavba by měla projít kolaudací, aby mohl stavebník začít svou stavbu užívat bez obav. Všechny stavby lze totiž začít užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo na základě jeho vyhovění žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. A co to vlastně si povíme trochu srozumitelněji.

Kolaudace domu okem zákona

Od 1.1.2018 došlo ke změně ve stavebním zákoně o kolaudacích objektů. Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se mnoho stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení nebude kolaudovat. K dosud používanému kolaudačnímu souhlasu přibylo kolaudační rozhodnutí. Základním pravidlem pro povolování užívání nových staveb nadále zůstává kolaudační souhlas.

Každá konečná kolaudace začíná na papíře v projektové dokumentaci
Každá konečná kolaudace začíná na papíře v projektové dokumentaci

Stavby vyžadující kolaudační souhlas

Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8 stavebního zákona - veřejné komunikace, elektrické a plynové vedení, tepelné rozvody, veřejné osvětlení.

Podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona - obytné a rekreační stavby s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím; stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Týká se také stavebních úprav, které mění charakter užívání budov, ale nezasahující do nosných zdí, nemění vzhled budov a nevyžadují rozhodnutí dalších orgánů.

Zejména takovéto budovy vyžadují stavební dozor a konečné rozhodnutí nebo souhlas
Zejména takovéto budovy vyžadují stavební dozor a konečné rozhodnutí nebo souhlas

Dále to jsou stavby ohlášené podle zvláštního stavebního předpisu (např. vodní díla) a všechny budovy a objekty, které vyžadují stavební povolení. Dále všechny veřejné budovy (nemocnice, školy, školky...), veřejná infrastruktura, stavby se zkušebním provozem a kulturní památky procházející změnou.

Kolaudační souhlas vydává příslušný stavební úřad, u něhož stavebník rozhodnutí uplatňuje. Úřad souhlas vydá teprve poté, co pověřený pracovník stavbu navštíví a přezkoumá splnění podmínek, zda je žádost úplná, zda je stavba a projektová dokumentace v souladu a zda je projektová dokumentace ověřená, zda vydaly konečné rozhodnutí dotčené orgány, zda byly dodržené obecné předpisy na výstavbu a zda stavba nebude ohrožovat zdraví a životy lidí, zvířat nebo životní prostředí. Výjimkou je stavba, kde byl zhotoven odborný posudek nebo-li certifikát autorizovaného inspektora a kolaudační souhlas se taktéž netýká jednoduchých podzemních veřejných vedení.Také se souhlas nevydá pro stavbu, která je ve správním řízení a kde dotčení vlastníci vyjádřili nesouhlas formou podnětu. Pokud je stavba v pořádku, vydá stavební úřad svůj souhlas do 15 dnů. Z důvodů jiného zásahu správního orgánu je možné proti kolaudačnímu souhlasu podat žalobu.

Některé stavby jsou v tak špatném stavu, že není možné vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí
Některé stavby jsou v tak špatném stavu, že není možné vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí se vydává pro stejné stavby jako kolaudační souhlas. Rozhodnutí se vydává, pokud byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu neúplná nebo nebyly splněné všechny zákonné podmínky. Toto rozhodnutí se vydává v kolaudačním řízení, které je zavedeno automaticky, jakmile není možné vydat kolaudační souhlas. V tomto řízení je pokaždé nutné navštívit samotnou stavbu a provést kontrolní prohlídku. Při zjištění nedostatků je vlastník stavby vyzván, aby je odstranil a nebo rovnou zahájí řízení o odstranění nevyhovující stavby. V opačném případě, jsou-li všechny podmínky splněny, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí. Na rozdíl od souhlasu v případě rozhodnutí může úřad přímo nařídit, za jakým účelem bude stavba využívána. Proti kolaudačnímu rozhodnutí je možné podat odvolání.

Některé stavby spadající do skupiny ostatní stavby nevyžadují žádné rozhodnutí ani souhlas. Stavebník je může prakticky okamžitě po dokončení stavby užívat a nemusí úřadu již nic oznamovat.

Všechny obytné domy musí být opatřeny popisným nebo evidenčním číslem
Všechny obytné domy musí být opatřeny popisným nebo evidenčním číslem

Závěrem celé operace je stavebníkova žádost o přidělení popisného čísla nebo čísla evidenčního a to podáním příslušného formuláře. Pokud nepotřebujeme popisné číslo, ale dokončili jsme stavbu, oznámíme to stavebnímu úřadu ohlášením dokončení stavby. Na toto ohlášení se vztahuje § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Pokud stavba obdrží kolaudační souhlas, nebrání nic v bezpečném a příjemném užívání domu
Pokud stavba obdrží kolaudační souhlas, nebrání nic v bezpečném a příjemném užívání domu
Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu