reklama

Znečišťující látky v ovzduší škodí zdraví i přírodě

Cizorodé látky se uvolňují při mnoha lidských činnostech a znečišťují nejenom ovzduší. Mají škodlivé účinky na naše zdraví a negativně ovlivňují také životní prostředí. Nejčastěji se mluví právě o znečištěném ovzduší, znečištěné vodě či kontaminaci půdy.

Znečišťující látky v ovzduší škodí zdraví i přírodě

Látky v ovzduší způsobují nejvýznamnější znečištění ve všech zemích. Jejich původ je zcela zřejmý – na vině jsou v největší míře teplárny, elektrárny, domácí zdroje tepla, v podstatě spalování jako takové nebo doprava všech možných druhů. Další zdroje znečištění pochází z průmyslové činnosti, ale také třeba z hlukové zátěže vyvolané lidmi. Avšak zdrojem znečištění může být i sama příroda – požáry, vulkanickou činností i činností mikroorganismů, rostlin, půdy a vody. Nejčastěji se objevují tyto sloučeniny:

 • Oxid siřičitý,
 • oxid uhelnatý,
 • oxidy dusíku,
 • troposférický ozón,
 • benzen či benzopyren, těkavé organické látky (VOC),
 • některé kovy, jako je kadmium, arsen, nikl a rtuť,
 • prachové částice.

Některé z nich se samy o sobě uvolňují přímo, další vznikají reakcí těchto látek mezi sebou i s jinými látkami ze vzduchu. Mohou být ovlivněny i jinými ději v atmosféře, např. UV zářením.

Největším zdrojem látek znečišťujících ovzduší je spalování na všech úrovních
Největším zdrojem látek znečišťujících ovzduší je spalování na všech úrovních

Všem těmto látkám se vzhledem k jejich důležitosti věnuje také česká legislativa, kde je v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. zaneseno, co je vlastně znečišťující látka je a také imisní limity těch hlavních (vyhláška č. 330/2012 Sb.), a to i za různá časová období (např. pro oxid dusičitý je stanovená hodnota celoročního průměru a jednohodinového průměru. U každé je také uvedeno, zda a za jakých podmínek (např. počet dní) je možné překročení daného limitu. Limity se různí i podle toho, zda se jedná o ochranu zdraví, nebo o ochranu ekosystémů a vegetace. Stejně tak je zde zakotveno množství látek, které je důvodem k možnému vzniku smogové situace.

Města se snaží snižovat látky znečišťující ovzduší zákazem vjezdu aut do center měst
Města se snaží snižovat látky znečišťující ovzduší zákazem vjezdu aut do center měst

Mnoho států také přistupuje k omezením, která mají únik znečišťujících látek do ovzduší minimalizovat. Kde je to možné, instalují se zařízení pro zachycování emisí – např. Filtry, katalyzátory, odsiřovací či denitrifikační zařízení. Pro průmysl to znamená i zavedení nízkouhlíkových technologií či změnu paliva, hojně se omezuje rychlost dopravních prostředků nebo zavádějí nízkoemisní zóny ve městech. Důležité je také udržovat a budovat nové zelené plochy, které jsou schopné zachytit rizikové jemné prachové částice.

Spaliny a zplodiny mají velký a negativní vliv na lidské zdraví
Spaliny a zplodiny mají velký a negativní vliv na lidské zdraví

Všechny tyto látky, které do ovzduší nepatří a podílí se na jeho znečištění, mají samozřejmě vliv na naše zdraví. Mohou způsobovat celou řadu akutních i chronických onemocnění, z nichž valná většina postihuje dýchací soustavu. Při krátkodobém působení se mohou objevovat je zvýšené míře záněty plic, dlouhodobě se pak zhoršuje jejich funkce a celkově se zkracuje délka života.

Konkrétní látky znečišťující ovzduší

 • oxid uhelnatý – plyn, který vzniká nedokonalým spalováním zejména fosilních paliv, v dopravě, ve spalovacích přístrojích, při kouření tabáku, nevratně se váže na hemoglobin v krvi místo kyslíku, a je tak vysoce nebezpečný;
 • oxid siřičitý – rovněž vzniká spalováním fosilních paliv, tavením nerostných surovin i při jiných průmyslových činnostech, dráždí horní cesty dýchací až k tvorbě otoku plic, poškozuje oči, může způsobit i prudké otravy;
 • oxidy dusíku – nejvýznamnější je oxid dusičitý, vzniká v přírodě činností sopek a bakterií, lidskou činností – spalováním fosilních paliv a spalováním v motorech, ovlivňují funkci plic a centrální nervové soustavy;
 • těkavé organické látky – za jejich pomoci vzniká přízemní ozón působící negativně nejen na vegetaci, ale i lidské zdraví – dráždí sliznice těla, navíc obsahují toxické, karcinogenní a teratogenní látky;
 • pevné částice – prach je nebezpečný v tom, že na sebe váže právě látky znečišťující ovzduší, vzniká různými procesy v přírodě i lidskou činností, podle velikosti mohou proniknout až do plicních sklípků a snižují tak obranyschopnost organismu;
 • troposférický ozón – vzniká působením slunečního záření na oxidu dusíku za přítomnosti těkavých organických látek, je toxický a poškozuje plíce.
Rostliny, například monstera, dokážou odstraňovat znečišťující látky z ovzduší u vás doma
Rostliny, například monstera, dokážou odstraňovat znečišťující látky z ovzduší u vás doma

Snižte množství znečišťujících látek u vás doma

Omezit látky, které znečišťují ovzduší ve vašem domově, můžete za pomoci dodržení několika zásad, vaše zdraví vám pak určitě poděkuje.

 • Pravidelně, krátce větrejte, pokud tedy venku není zrovna vysoká míre znečištění.
 • Doma nekuřte, smažte co nejméně, omezte zde činnosti, jako je natírání a lakování nábytku.
 • Pořiďte si rostliny, které fungují jako přírodní čističky vzduchu – vhodný je lopatkovec, monstera, břečťan či fíkus a mnoho dalších.
 • Sáhněte po vhodné čističce vzduchu.
 • Dodržujte hygienické zásady, kromě větrání pravidelně uklízejte a zbavujte povrchy prachu, hodně udělá i vybavení místností – nábytek, podlahové krytiny, množství elektroniky a plastů či používání syntetických čisticích prostředků, osvěžovačů atd., ze všech těchto předmětů se uvolňují škodlivé látky.

Publikováno: 9. 1. 2020, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Lenka Tajbrová