reklama

Ochrana lesů je zásadní pro jejich růst

Ochrana lesů je důležitou součástí péče o lesy a řadí se mezi jednu z nejstarších vědeckých disciplín lesnictví. Navíc je zakotvena i v lesním zákoně a příslušných vyhláškách. Hlavním úkolem je všemi možnými metodami zajistit zdraví lesů, zachovat ho a zlepšovat. Zároveň je jeho součástí i mnoho praktických činností.

Ochrana lesů je zásadní pro jejich růst

Celý systém ochrany lesa je aplikován od jeho založení až po jeho pokácení, protože lesem se většinou rozumí kulturní les, který se sází a pěstuje kvůli potřebě dřeva pro různé využití. Ten je bohužel ze své podstaty náchylnější na klimatické i škůdci způsobené pohromy, stejně tak více trpí vlivy způsobenými lidskou činností jako je těžba nerostů, nevhodné hospodaření, požáry a vandalismus, a také emisemi z průmyslu a dopravy. Bylo třeba se po tomto zjištění o ochranu lesa více zajímat.

Důležitá je prevence

Stejně jako v mnoha jiných oborech, i při ochraně lesů se uplatňují především preventivní opatření.

 • Prevence i ochrana lesa se promítá do pěstování, těžby, lesnické ekonomiky i hospodářské úpravy lesů.
 • Posiluje se obranyschopnost zvyšováním jeho odolnosti. Do tohoto procesu spadá především snaha o co největší přiblížení skladby druhů přírodě a také zvýšení počtu predátorů či zamezení rozšíření škůdců, kteří způsobují kalamity.
Ochrana lesů znamená především prevenci – i v případě škůdců
Ochrana lesů znamená především prevenci – i v případě škůdců

Postup v případě potřeby

V České republice je zastáván způsob integrované ochrany lesů po stránce ekologické, ekonomické i toxikologické, který zajišťuje v co největší míře i ochranu životního prostředí. Pokud prostředky prevence v ochraně lesů selžou a zásah je nezbytný, postupuje se co nejšetrněji dle daných zásad:

 • plošný zásah se provádí na co nejmenší možné ploše;
 • volí se vhodné načasování;
 • snižuje se dávkování přípravků na co nejmenší možné množství;
 • vybírají se přípravky, které zasahují ideálně jen cílovou skupinu, případně takové, které působí na co nejméně ostatních organismů a v celém společenství;
 • na škůdce se nahlíží jako na součást celého ekosystému a není cílem ho vyhubit úplně, ale pouze snížit jeho stavy pod hranici škodlivosti v systému.
Mechanizace a těžba dřeva také k ochraně lesů patří
Mechanizace a těžba dřeva také k ochraně lesů patří

Do činností, které ochrana lesa zahrnuje, patří následující práce každého lesníka:

 • výchova porostu,
 • péče o porost,
 • eliminace škodlivých vlivů.
Dotace lze získat i na zpřístupňování lesa turistům a jeho ochranu
Dotace lze získat i na zpřístupňování lesa turistům a jeho ochranu

Dotace a ochrana lesů

V mnoha oblastech lze získat finanční podporu od státu a ochrana lesa není výjimkou. Na mnoho oblastí mohou čerpat dotace soukromí i veřejní vlastníci lesa, ale i nájemci a pachtýři a další soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a spolky či sdružení. V jakých oblastech lze dotace čerpat?

 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – umožňuje získat peníze na podporu strojů a technologií, za pomoci, kterých se suroviny efektivně zpracovávají, je tak podpořena ekonomická životaschopnost a konkurenceschopnost zvláště na venkově, je podpořen i vznik nových pracovních míst.
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství – podpora je vkládána do lesní techniky a pracovních postupů, které jsou šetrné k půdě i porostům, strojům pro výchovu, obnovu a těžbu dřevin s cílem zlepšit hospodářské využití a produkovat kvalitní materiál.
 • Přeměna porostů náhradních dřevin - jak název říká, podpora je směřována na rekonstrukci porostů náhradních dřevin zejména v určitých imisních oblastech, podpořena je nová sadba, hnojení, ochrana již založeného porostu, příprava ploch před zalesňováním včetně odstranění původního porostu.
 • Neproduktivní investice v lesích – v této oblasti jsou podporovány investice, které posilují funkci lesa jako rekreační oblasti – tedy investice do značení, obnov turistických stezek, doplnění herních a naučných či fitness prvků, dále také odpočinkových míst, závor, info tabulí a také zajištění bezpečnosti.
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin – zaměřuje se na dané dřeviny od výsadby až do zajištění.
Nenechme si vzít naše lesy a chraňme je
Nenechme si vzít naše lesy a chraňme je

 

 • Odstraňování škod způsobených povodněmi – jsou podporovány aktivity, které vedou k odstranění povodňových škod u malých vodních toků – například sanace trhlin a výmolů u břehů, odstranění nánosů vzniklých při povodních v korytech, nádržích a na pozemcích, oprava hrází a podobně.
 • Obnova lesních porostů po kalamitách – ke snížení škod způsobených přírodními i jinými katastrofami slouží dotace, kterou lze využít na odstranění poškozených lesních porostů mladších 40 let, přípravu ploch před novou sadbou i ochranu již založených porostů.
 • Zavádění preventivních opatření v lesích – oblast podporuje výstavbu i opravu retenčních nádrží, preventivní opatření proti povodním na malých tocích, stejně tak protierozní opatření.
 • Zalesňování a zakládání lesů – slouží k zalesňování zemědělské půdy, která je definovaná jako vhodná k zalesnění, i zajištění prostředků pro již založený porost – výchovná opatření po dobu 5 let, poskytuje také prostředky za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let.
 • Lesnická infrastruktura – dotace na rekonstrukce nebo výstavby lesních cest i nákup pozemků pro tento účel.

Publikováno: 7. 1. 2020, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Lenka Tajbrová