reklama

Víte, jak se správně třídí odpady?

Už na základních školách se děti učí, jak správně třídit odpad. Spousta dospělých lidí však ještě dnes nad touto problematikou mávne rukou jako nad neopodstatněným a zbytečným humbukem, který je zatěžuje a přidělává víc práce než užitku. Jak to tedy doopravdy s tříděním odpadů je? A skutečně třídíme odpad smysluplně?

Víte, jak se správně třídí odpady?

Třídění odpadů obecně

Třídění odpadů představuje propracovaný systém, jak ekologicky využít odpadní suroviny k dalšímu zpracovaní. Provádí se samostatným sběrem jednotlivých odpadů a jejich následnému využití k recyklaci a opětovnému začlenění do výroby. Takto se významně šetří přírodní zdroje a tím se přispívá k ekologickému hospodaření s přírodou. Všímejte si symbolů na obalech a výrobcích, které vám jasně signalizují, jak je s nimi nutno zacházet při recyklaci. Pamatujte si, že třídit odpady můžete nejen do speciálních barevných kontejnerů, ale také ve sběrném dvoře či v rámci mobilního svozu. Některá města nabízejí i speciální nádoby na dané odpady, pytle nebo vaky.

Doma si odpady roztřiďte a poté je odneste do kontejnerů na tříděný odpad
Doma si odpady roztřiďte a poté je odneste do kontejnerů na tříděný odpad

Které odpady třídíme?

 • Papír a kartony
 • Plasty
 • Sklo
 • Kovy
 • Textil
 • Bioodpad
 • Nebezpečné odpady
 • Elektronická zařízení
Dbejte na důsledné a správné třídění odpadů
Dbejte na důsledné a správné třídění odpadů

Modrý kontejner

Modré kontejnery slouží na uskladnění papíru, kartonů, novin, letáků, časopisů, knih bez vazeb, sešitů, papírových obalů, lepenky a obalů s recyklačním číslem a kódem PAP 20 - 22. Naopak do tohoto kontejneru nepatří voskový a pečící papír, použité pleny a hygienické potřeby, mokrý, mastný a silně znečištěný papír. Málokdo ví, že se sem také neukládá již recyklovaný papír (např. papírové kapesníčky). Taktéž se do kontejneru neodkládají účtenky z termopapíru a celé knihy s vazbou. Takový odpad patří buďto na sběrný dvůr nebo do popelnice. Smyslem ekologického třídění odpadů je princip soustředění jednotného odpadu na menší ploše, odkud je pak odpad přemisťován do sběrných míst a kde dochází k dalšímu zpracování. Proto je praktické, pokud jsou papírové obaly, kartony a objemné suroviny eliminovány do menších velikostí - rozložit papírovou krabici nás nic nestojí a umožníme tak kvalitnější odkládání odpadu do kontejneru.

Papír patří do modrého kontejneru
Papír patří do modrého kontejneru

Žlutý kontejner

Tento kontejner je připraven pro plasty. Jsou to především nejrůznější plastové obaly, sáčky, PET lahve, mikroten, kelímky a plastové nádobí, výrobky z plastů nebo kartonové obaly od nápojů. Taktéž polystyren, ale ne stavební. Nepatří sem novodur, pneumatiky, molitan, guma, PVC, linoleum, obaly od nebezpečných látek, nádobky od léčiv nebo textilní vlákna. Všimněte si značení na boku kontejneru - PET, HDPE, LDPE, PP, PS 1, 2, 4, 5, 6. Co se týče nápojových kartonů - žluté kontejnery je pojmou v případě označení "Nápojový karton", jinak se odkládají do oranžových kontejnerů, určených právě na obaly Tetra pack. Platí zde totéž, co u kartonů - využívejte maximálně objem kontejneru a PET lahve sešlápněte, případně platové objemné obaly rozložte na menší.

Plasty ukládejte do žlutého kontejneru
Plasty ukládejte do žlutého kontejneru

Zelený kontejner

Zelený kontejner, někdy v symbióze s bílým je kontejner na sklo. A to sklo barevné a čiré. Odkládejte sem všechny skleněné nádoby, které nejsou zálohované, tabulové sklo, skleněné střepy. Porcelán, keramika, žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla, autosklo, drátěné sklo a lahvičky od léčiv sem zásadně nepatří. Tyto odpady odvážíme na sběrný dvůr. Kontejner nese označení GL 70 - 72. Skleněné nádoby nemusíte před odklizením do kontejnerů rozbíjet, pouhým dopadem do kontejneru většinou dojde k jejich samovolnému poškození.

Sklo dáváme do zeleného kontejneru
Sklo dáváme do zeleného kontejneru

Další kontejnery a jejich rozlišení

 • Červený kontejner- slouží na odkládání elektrotechniky. Ačkoliv valnou většinou těchto výrobků je možné vrátit výrobci, který provede ekologickou likvidaci na vlastní náklady a vám naúčtuje příplatek k ceně nově zakoupeného výrobku pod pojmem ekologický nebi recyklační poplatek, červený kontejner vás zbaví baterií, zářivek a žárovek a drobného elektrotechnického zboží. Velkoobjemové zboží, které nebylo odevzdáno výrobci, je možné odstavit pouze na sběrný dvůr.
 • Textilní kontejner - je sice bílý jako v případě kontejneru na čiré sklo, ale liší se vzhledem i popiskem. Sem je možné ukládat veškeré textilie. Oděvy by měly být co nejvíce čisté a proti dalšímu možnému ušpinění by se měly vkládat do kontejneru v obalech (plastové pytle). Oděvy se na linkách dále třídí na použitelné a recyklovatelné. Použitelné oděvy jsou obvykle dále nabízeny v charitativních centrech, recyklovatelné se zpracují na průmyslové využití.
 • Kontejnery na bioodpad - využívají se zejména ve větších městech, kde není možno zařídit u domů kompost. Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, odpad ze zahrady – tráva, listí, větve a uvadlé květiny. Neukládá se sem běžný komunální odpad ani maso a odpady z masa.
 • Olej a tuky z domácnosti by se měly slévat do uzavíratelných nádob a odevzdávat přímo do kontejnerů na tuky.
Elektroodpad má své místo v červeném kontejneru
Elektroodpad má své místo v červeném kontejneru
I bioodpad má své místo v kontejnerech
I bioodpad má své místo v kontejnerech

Nebezpečné odpady

Patří sem např. léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky a mrazničky, barvy, lepidla a oleje. Na tyto odpady nejsou kontejnery, protože se takové zboží odevzdává ve sběrných dvorech. Apelujeme důrazně na ekologické využívání kontejnerů na tříděný odpad. Jejich využití přispívá k zmenšení těžení přírodních surovin a k lepší ochraně planety.

Pár slov závěrem

 • Každý rozumně uvažující člověk by měl dbát na ochranu nejen své osoby a svých blízkých, ale také na ochranu okolí a svým chováním může výrazně pomoci, pokud začne třídit odpady.
 • Česká republika patří v současnosti ke špičce v třídění odpadů a nakládání s druhotnými surovinami.
 • Díky třídění odpadu bylo v loňském roce zachráněno 29 km2 přírody.
 • Díky třídění odpadu je v atmosféře méně o zhruba 879 000 tun CO2 .
 • 2 226 973 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 555 000 tun papíru. 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro 49 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 85 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.
 • Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad.

 • V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost zhruba 49 kilogramů papíru, 32 kilogramů plastů a 30 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat 71 % celkové produkce obalových materiálů.

Chraňme přírodu a zachovejme jí i pro příští generace
Chraňme přírodu a zachovejme jí i pro příští generace

Publikováno: 3. 12. 2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce