reklama

Ochrana dřeva

V minulém článku o ochraně dřevěných stavebních prvků jsme se podrobně zaměřili na DUOPEN EX z produkce KVK, a.s. Dnes vás, milí kutilové, seznámíme s dalším z řady výrobků, s jejichž pomocí lze dřevo na stavbě ochránit před dřevokaznými houbami a hmyzem.

Ochrana dřeva

DUOPEN KUTIL (2110-2111)

Prostředek DUOPEN KUTIL (2110-2111) slouží podobně jako již zmíněný DUOPEN EX k ochraně dřeva a dřevěných konstrukcí před dřevokaznými houbami, dřevokazným hmyzem a plísněmi. Od přípravku DUOPEN EX se liší chemickým složením, použitými koncentracemi pro daný účel a způsobem přípravy, ale jeho použití je vlastně obdobné – slouží k ochraně dřeva, ale také k ochraně a sanaci stavebních konstrukcí, zejména zdiva a omítek.

DUOPEN KUTIL slouží k povrchovému ošetření dřeva, ale též jako sanační prostředek pro ošetření napadeného zdiva. Poskytuje krátkodobou ochranu i proti zamodrání. DUOPEN KUTIL není ale určen k ochraně dřeva trvale zapuštěného do země, nebo do vody. Přípravek je žíravý a nebezpečný pro životní prostředí, není vhodný ani pro nátěry dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do přímého kontaktu s člověkem, potravinami, pitnou vodou a krmivy.

Proto se nepoužívá ani pro impregnaci skleníků, saun a včelích úlů. DUOPEN KUTIL se uplatní zejména v interiéru. Do exteriérů staveb s třídou ohrožení 3 (dle ČSN EN 335 - 1,2) je zapotřebí po aplikaci přípravku DUOPEN KUTIL ošetřit povrch ještě dlouhodobým máčením, tlakovou impregnací nebo dekorativním nátěrem – lakem, lazurou, které jsou ředitelné vodou, nebo rozpouštědly.

DUOPEN KUTIL (2110-2111)
DUOPEN KUTIL (2110-2111)

DUOPEN KUTIL se dodává v 1l, 5l, 10l a 25l balení, přičemž před použitím se ředí vodou podle účelu použití, druhu dřeva, metody aplikace a ošetřovaného povrchu. Dodává se jako čirý nebo zelený roztok v koncentrátu. Po aplikaci je během tří hodin trvale fixován do dřeva či zdiva. Po této době je již nevyluhovatelný. Životnost ochranného působení v interiéru je časově neomezená, v exteriéru se předpokládá účinnost přípravku v délce trvání minimálně deseti let.

DUOPEN KUTIL se ředí vodou na aplikační roztok určité koncentrace podle způsobu použití. Pokud se používá DUOPEN KUTIL preventivně, pak se volí koncentrace nejméně 15 %, což představuje maximální ředění 1:6,6. Při ochraně dřeva máčením se používá koncentrace minimálně 20 % (ředění s vodou v poměru 1:4) s dobou máčení alespoň po dobu 1 až 2 hodin v interiéru a 8 hodin pro exteriérové aplikace. Při hloubkové ochraně účinnou tlakovou impregnací se používá 2% roztok (ředění s vodou v poměru 1:49).

DUOPEN KUTIL (2110-2111)
DUOPEN KUTIL (2110-2111)

Pro dlouhodobou ochranu v interiéru se využívá povrchové ochrany nátěrem či postřikem (50 g DUOPEN KUTIL na 1 m2, 15% roztok dvěma nátěry), případně máčením (50 g výrobku na 1 m2 roztokem s 10% koncentrací po dobu alespoň 2 hodin, optimálně 24 hodin). Pro dlouhodobou ochranu dřeva v exteriéru se využívá povrchové ochrany nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním (85 g na 1 m2 třemi nátěry 15% roztokem), případně máčením (120 g na 1 m2 roztokem s 10% koncentrací po dobu minimálně 24 hodin). Po ošetření povrchu a zaschnutí dřeva je možné nanášet další dekorativní nátěry.

Dodržujte bezpečnostní pokyny, chraňte přírodu

Protože DUOPEN EX a DUOPEN KUTIL obsahují nebezpečné substance, je třeba důsledně dbát na dodržení bezpečnostních pokynů. Koncentráty jsou žíravé látky, zdraví škodlivé při vdechování par nebo při styku s kůží. Je nutné vyvarovat se přímého kontaktu s těmito přípravky a zcela se vyvarovat styku s potravinami.

S přípravky vždy pracujte v rukavicích, ochranném oděvu, s brýlemi a s respirátorem, ten lze doporučit zejména v interiéru. Při práci a vysoušení se snažíme větrat. Po náhodném požití důkladně vypláchneme ústa, vypijeme alespoň půl litru vody, ale nevyvoláváme zvracení. Zasažené očí je nutné proplachovat vodou minimálně 10 až 15 minut a pak stejně vždy vyhledat lékaře.

Zbytky koncentrátů a aplikačních roztoků se likvidují vsakováním do pilin, které po vyschnutí spálíme. Při spalování již nedochází k uvolňování toxických zplodin. Výrobky je zakázáno vylévat do odpadních vod, do půdy nebo do povrchových vod, protože by mohlo dojít ke kontaminaci životního prostředí. Zejména DUOPEN EX je vysoce toxický pro vodní prostředí.

Ochranou dřeva nabídka nekončí

Veškeré na trhu nabízené výrobky z produkce Krkonošských vápenek Kunčice, a. s., se vyrábějí s ohledem na ekologii a respektují zásady ochrany životního prostředí v souladu s ČSN EN ISO 14001:2004. Společnost je držitelem certifikátu podle této normy, což osvědčuje ekologický přístup firmy k přírodě, ochraně životního prostředí, prevenci jeho poškozování a ekologické výrobní postupy s minimalizací negativních dopadů, jako jsou emise skleníkových plynů či znečišťování vodních zdrojů a půdy.

Firma patří mezi zavedené a významné dodavatele stavebních hmot s mnohaletou tradicí. Dodávají na středoevropský trh široké spektrum výrobků, pokrývající potřeby stavebníků a realizačních firem pro prakticky všechny činnosti při realizaci hrubé stavby – kamenivo, maltoviny a omítkoviny, ale také další speciální prostředky stavební chemie.

Výrobce dodává také materiály pro další stavební práce, například fasádní zateplovací systém, omítky a fasádní barvy, lepicí tmely, anhydritové potěry pro podlahové systémy, hydroizolační hmoty, materiály pro realizaci a sanaci balkonových konstrukcí a ucelený koupelnový systém.

Dřevokazné houby

Dřevomorka domácí (Merulius lacrymans, Serpula lacrymans, foto) je nejnebezpečnější z osmi druhů stopkovýtrusých dřevních hub, která se může v objektu vyskytovat. Je nenáročná: stačí jí teploty od 3 do 26 °C a vlhkost dřeva nad 20 procent. Napadá hlavně dřevěné konstrukce budov, zejména podlahy a stropy. Nejdříve se na povrchu dřeva objeví bělavá vlákna, později plodnice, které mají hnědočervenou barvu a bílé okraje. Dřevomorka se velmi rychle šíří a prorůstá i zdivem – v příznivých podmínkách roste až 5 mm za den, za rok se rozroste i o 2 metry! Dřevo se začne rozpadat nejprve u povrchu, ale rozklad rychle pokračuje až do úplné destrukce dřeva. Dřevomorka může prorůstat i zdivem a může se rozšířit po celém objektu.

Pórnatka Vaillantova (Fibroporia Vaillantii) je z rodu nejedlých dřevních chorošovitých hub, má bílé plodnice a ve vlhkých prostorách (30 až 40 procent) způsobí úplný rozklad dřeva. Má ráda teplotu kolem 27 °C.

Popraška sklepní (též koniofora sklepní, Coniophora puteana) má ráda vysokou vlhkost dřeva (50 až 60 procent), a je vůči tepelným změnám odolnější než třeba dřevomorka. Vyskytuje se zejména v místech, kam zatéká – ve sklepích, na půdách. Je příčinou hnědé hniloby dřeva.

Trámovka (Gloeophyllum) je nenáročná na vlhkost a je odolná i vůči vysokým teplotám, Způsobuje hnědou hnilobu dřeva, aniž by se to projevovalo na jeho povrchu. Napadá stropy, podlahy i střešní konstrukce.

Dřevokazný hmyz

Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum) je brouk z čeledi červotočovitých (Anobiidae). Malý tmavohnědý brouček je ani ne půl centimetrů dlouhý. Žije ve dřevě. Ničiteli jsou dřevotočí bělavé larvy, které dělají chodbičky o průměru nejvýše dva milimetry a ještě menší výletové otvory. Červotoč poškozuje zejména nábytek, rámy obrazů, stropní trámy, okenní rámy, dřevěné obklady i stěny.

Červotoč umrlčí (Anobium pertinax) potřebuje vysokou vlhkost dřeva a teplotu nejlépe kolem 26 °C. Podobá se červotoči proužkovanému, jen na štítu má u zadních rohů zlatožluté skvrnky. Napadá konce trámů v místech uložení do venkovních stěn, stejně jako místa, kde zatéká do střech, krovy či hrubé podlahy. Nábytek obvykle nechá stranou svého zájmu.

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) má hnědé zbarvení se světlejšími oválnými skvrnami na krovkách a dlouhá tykadla. Dospělý tesařík měří 8 až 29 milimetrů. Škodlivé jsou jeho bílé, zavalité larvy, dlouhé kolem 20 milimetrů. Larvy tesaříka navíc zavlékají do střešní konstrukce i plísně a dřevokazné houby. Napadené části konstrukce je lépe vyměnit a konstrukci ošetřit insekticidy.

Více informací najdete na www.kvk.cz.

Publikováno: 7. 1. 2010, Autor: Elena a KVK (text), KVK (foto) , Profil autora: Redakce