Hydroizolační systém UNI-IZOL

Systém UNI-IZOL je jednoduchá sestava hydroizolačních a sanačních prostředků pro ochranu staveb před vlhkostí a pro sanaci již vlhkých staveb. Pomáhá i neprofesionálům chránit stavby před vodou a následky vlhkosti.

Hydroizolační systém UNI-IZOL

V oblasti řešení průniku vody do staveb je vždy nutné rozlišit základní kritérium, a to, zda-li je žádoucí stavební povrch zcela uzavřít vůči pronikání vody, či naopak umožnit vlhkosti určitý průchod do okolního prostoru.

Pro první případ tvoří jádro systému profesionální krystalická hydroizolace UNI-Masterseal 501, která zastává vlastní hydroizolační funkci.

Pro druhý případ, kdy potřebujeme ponechat omítce určitou možnost průchodu vodní páry, tedy odvádět vlhkost ze stavby do okolního prostoru, učinit omítku poréznější, je vhodnou přísadou pro maltu přísada Uni-san. Tento přípravek je určen pro pohledové řešení zavlhlých staveb, jejich sanaci. Nutné je zdůraznit, že na takovouto sanační maltu se nesmí použít běžná disperzní barva (např. Primalex), ale speciální barva, která umožňuje dýchání stavby.

Pojďme se vrátit k první oblasti. Pro vytvoření tlakově odolných nepropustných vrstev pod dlažbu a obklady slouží hydroizolační stěrkové nátěry Uni-Flex a Uni-Flex One. Pro nejvyšší zátěže (vč. exteriérů) je určena nepropustná polyuretanová UNI-Membrána PU4421.

Hydroizolační systém UNI-IZOL
Hydroizolační systém UNI-IZOL

Vlastnosti přípravku UNI-Masterseal 501

UNI-Masterseal 501 je hydroizolační krystalická složka aplikovatelná zpravidla jako nátěr na připravený vlhký podklad určený k ošetření či suchá avšak rozpustná přísada do betonu či materiálů obsahujících cement. Při smíchání s vodou v určeném poměru a jeho aplikací dojde k řetězové krystalické reakci, která způsobí jeho hluboké proniknutí do kapilár struktury betonu. Je schopen zacelit cementové systémy s nízkou hustotou až do 0,5mm.

Stávající vlhkost a produkty hydratace cementu v podkladu jsou využity chemickou reakcí, aby došlo k vytvoření bariéry z nerozpustných krystalů, které zastavují vlhkost a současně zajišťují vodotěsnost.

Další chemické reakce (reaktivační) probíhají již bez dalších opatření. Je vytvořena stálá zabudovaná ochrana proti vodě procesem vývoje krystalů, které vyplňují kapiláry tehdy, je-li přítomna voda.

Vlastnosti přípravku UNI-Masterseal 501
Vlastnosti přípravku UNI-Masterseal 501

Příprava podkladu pro aplikaci

Před provedením aplikace je nutno bezpodmínečně zvážit formu aplikace přípravku UNI-Masterseal 501, zejména s přihlédnutím na příčiny vlhkosti stavby, jejího usazení v terénu a případně zjištění dosavadní stavu izolace proti vodě. Nelze opomenout ani statické zajištění stavby.

Vlastní aplikaci provádíme vždy na připravené podklady v souladu s doporučením výrobce. Zpravidla musíme nejprve odstranit starou omítku na betonu či v případě podlah očistit povrch tak, aby bylo zajištěno přijmutí a dosažení tak požadovaného účinku. Nutná přítomnost cementu je důležitá pro vznik krystalické reakce. Povrchové pronikání k dosažení požadovaných izolačních parametrů může být dosaženo po cca 5 – 7 dnech za průběžného rosení povrchu. Aplikujeme na základě předchozího prověření stavu na vnější i vnitřní povrchy s dodržením zásady aplikace vždy na řádně provlhčený podklad!

V případě zjištění vysoké vodní hladiny je možné provést aplikaci formou kombinace nátěru tzv. cementovou kaší a přísadou do betonové směsi v určeném poměru. Jedná se zejména o řešení problematiky tlakové vody. Pro extrémní případy rychle pronikající tlakové vody jsou k dispozici rychle pracující krystalické přípravky, například Uni-hydro clona.

Příprava podkladu pro aplikaci
Příprava podkladu pro aplikaci

Míchání a aplikace přípravku UNI-Masterseal 501

Platí zásada přidávání vody do přípravku UNI-Masterseal 501 a nikoliv opačně, a to smícháním 1 dílu vody s cca 2,25 díly UNI-Masterseal 501. Namícháme vždy takové množství, které jsme schopni zpracovat během 15 – 20 minut, přičemž občas směs promícháme, aby nedocházelo k sedimentaci materiálu.

Aplikaci směsi UNI-Masterseal 501 provádíme ve dvou vrstvách nejlépe štětkou nebo válečkem na navlhčený podklad. Minimální pracovní teplota je +5°C. Druhá vrstva smí být aplikována po 2–4 hod. po první vrstvě, přičemž první vrstva nesmí úplně zatvrdnout, nános vrstev nejlépe kolmo na sebe. Rychlost zasychání závisí převážně na teplotě prostředí a stupni provedeného provlhčení podkladu. Nikdy neprovádíme aplikaci na přímém slunci!

Zrání musí probíhat s ohledem na podmínky aplikace, tzn. na teplotě, množství aplikovaných vrstev se zabezpečením vlhkosti po dobu cca 5–7 dnů. V případě staveb pro zadržování vody (bazény apod.) je možné provést zatížení již po 24 hodinách od konečné aplikace vzhledem k tomu, že růst krystalů je urychlen vodním sloupcem.

Návazné aplikace dalších materiálů

Po dokonalém vyzrání je možné provádět další aplikace např. omítek, stěrek či betonových vrstev. Musíme brát na zřetel, že již nedojde k nasáknutí vodní složky do podkladu, ale budeme závislí pouze na odparu do prostředí, kde provádíme aplikaci. Zajistíme tedy konstantní temperaci, aby teplota neklesla pod +5 stupňů a volnou cirkulaci vzduchu regulovaným větráním.

Při aplikaci tmelů doporučujeme zásadně provést předem betonovou stěrku na aplikované vrstvy a nepoužívat žádné urychlovače tuhnutí.

Krystalický hydroizolační prostředek UNI-Masterseal 501 není vhodný pro konečnou vrstvu aplikované izolace, není trvale pochozí, a proto jej vždy překryjeme další vrstvou omítky či jiného vhodného nátěru.

Spotřeba při aplikaci

Vycházíme-li z dobře připraveného podkladu a při aplikaci dvou vrstev, dostává se spotřeba na cca 1,3 – 1,5 kg na m². Při použití jako aditiva do betonu je nutno počítat se spotřebou 25 kg Masterseal 501 na 1m³ betonové směsi.

Povrchové stěrkové izolace

K dispozici jsou stěrkové hmoty (tzv. „tekuté lepenky“) Uni-Flex a Uni-Flex One a membránová polyuretanová izolace UNI-Membrána PU4421.

Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace

Dvousložkový výrobek Uni-Flex kombinuje funkci pružného polymerního pojiva s hydraulickou reakcí cementu, obsaženého v sypké složce. Jedná se o tzv. polymercementový materiál. Taková stěrka má vyšší mechanickou odolnost, flexibilitu, je proto vhodná jak do interiéru, tak na venkovní aplikace (balkony, terasy). Povrch stěrky musí být pravidla vždy zakryt dlažbou nebo jiným pohledovým materiálem. Jednosložkový Uni-Flex One využívá bariérových schopností akrylátového polymeru a vyznačuje se vynikající elasticitou a přilnavostí. Díky snadné aplikaci je vhodný zejména do koupelen, WC, chodeb a dalších vnitřních prostor. Jeho použití v exteriéru je také možné. I zde platí, že stěrka není pochozí a je nutné její zakrytí dlažbou nebo obklady.

Pochozím systémem je výrobek Uni-flex Balkon, jedná se o obdobu výrobku Uni-flex, s tím rozdílem, že již není nutná pokládka dlažby či obdobného materiálu, tedy je po vytvrzení pochozí. Výrobky Uni-flex je vždy pro oblast přechodů ploch vertikální-horizontální (rohů) či prasklin nutné přemostit pomocí výrobku Uni-flex páska, která umožňuje patřičnou dilataci.

Nejvyšší možnou ochranu před průnikem vody i olejů a paliv zajišťují dvousložkové polyuretanové systémy, hydroizolační nátěr UNI-Membrána PU4421, polyuretanový nátěr Unixin Protiskluzná podlaha PU4170 či UNIXIN Samonivelace PU4174.

Na povrch betonu, opatřený nátěrem primeru Unixin Primer PU3922, se vylije směs složek A a B přípravku. Po chemické reakci dojde k vytvrzení a k vytvoření velmi houževnaté polymerní vrstvy. Ta brání průchodu vody a par oběma směry. Tímto způsobem lze vytvářet odolné a zcela nepropustné povrchy na balkonech, terasách, garážových stáních, v podzemních garážích apod.

Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace
Povrchové stěrkové izolace

www.lear.cz

Autor: LEAR, a.s. (text a foto)

Související k tématu