Sanace - řešení lokálních oprav malého rozsahu

Nejčastější příčinou narušení zdiva vlhkostí je nefunkční nebo chybějící hydroizolace a nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody od objektu. Voda s objemem rozpuštěných agresivních solí proniká nedostatečnou izolací do zdiva, kde v důsledku účinků kapilárních sil vzlíná směrem vzhůru k povrchu zdiva a do omítek, kde se odpařuje.

Sanace - řešení lokálních oprav malého rozsahu

Rozpuštěné soli ve struktuře omítky krystalizují, zaplňují její póry a na jejím povrchu vytvářejí solné výkvěty. Krystalické tlaky spolu s účinky mrazu vlhké zdivo a omítku narušují a časem dochází k jejich destrukci. V takto postižených částech stavby, zvláště ve sklepních prostorách a v soklových partiích, jsou na omítkách patrné vlhké mapy se solnými výkvěty, na některých místech i mechanicky poškozená a od podkladu odpadávající omítka. Při dlouhodobém působení vlhkosti a solí na zdivo může docházet až ke statickým poruchám objektu.

Sanační omítkový systém musí být vždy součástí komplexního řešení vlhkostní sanace objektu. Sám o sobě příčiny vlhnutí a zasolování zdiva neřeší a důsledky tohoto namáhání odstraňuje jen dočasně. Pokud se alespoň částečně neodstraní primární příčina, která způsobuje destrukci omítek a zdiva, objeví se tytéž závady v průběhu času znovu!

Podkladem pro návrh sanačních opatření musí být vždy prohlídka a sanační průzkum objektu sanačním specialistou, zaměřená zejména na zjištění příčiny poruchy materiálů s měřením vlhkosti a obsahu solí ve zdivu. Na základě těchto výsledků navrhuje sanační specialista opatření k odstranění primární příčiny poruchy a navrhuje sanační systém, tedy přesné složení a způsob aplikace sanačních omítek ušité na míru. Tento postup je jak časově, tak finančně náročný a v případě poruchy malého rozsahu, kdy je evidentně známa primární příčina devastace stěny, ho můžeme nahradit jednoduchou opravou. Za předpokladu, že splníme základní požadavek, tedy odstranění primární příčiny poruchy, a budeme postupovat podle technologického postupu při přípravě povrchu, nanášení a zrání omítky, můžeme použít výrobek Cemix Sanační omítka jednovrstvá.

Sanace LB Cemix - řešení lokálních oprav malého rozsahu
Sanace LB Cemix - řešení lokálních oprav malého rozsahu

Sanační omítka jednovrstvá splňuje veškeré požadavky na sanační omítky WTA, není však zahrnuta v certifikovaných systémech Cemix. Používá se právě pro nízké až střední zasolení a střední vlhkost. Pro jednoduchost její aplikace je vhodná pro rychlé drobné opravy v oblasti hobby uživatelů. Díky zrnu 0,7 mm nevyžaduje dodatečnou úpravu štukovou omítkou. Zrychlené vysychání omítky umožňuje v krátké době po aplikaci jemné zafilcování.

Jak postupovat:

Vrstva staré omítky se odstraní do dostatečné výšky, která je alespoň o 1,5 násobkem tloušťky zdiva vyšší než úroveň viditelného zavlhnutí zdiva a omítek, nejméně však 0,8 – 1,0 m nad viditelnou hranici poškození (zavlhnutí).Spáry se proškrábou do hloubky cca 20 mm (podle statického stavu zdiva), zdivo se očistí ocelovým kartáčem a odstraní se zbytky malty a prachu. Trhliny ve zdivu a výrazné nerovnosti po uvolněných cihlách se vyspraví nebo zaplní touto zahuštěnou jednovrstvou omítkou. Silně nasákavé podklady se před samotným omítáním navlhčí vodou. Pro zlepšení přídržnosti malty na rizikových podkladech (např. kámen, přechody materiálů) a v případě nutnosti omezení nasákavosti se podklad opatří maltou Cemix Sanační podhoz WTA (označení 044), která se nanese síťovitě v 50-75% plochy. Odstraněné staré omítky a stavební suť je nutné okamžitě odstranit z okolí zdiva - nepoužívat na zásypy apod. Obsahují soli – mohlo by dojít k opětovnému vyluhování solí vodou!

Elektroinstalace apod. nesmí být ve zdivu upevněny a kotveny hmotami na bázi sádry! Tyto části upevněte Cemix Maltou na omítkové lišty a instalace (označení 181) nebo Rychletuhnoucí opravnou maltou (označení 131).

Jak postupovat:
Jak postupovat:

Jednovrstvou omítku lze nanášet strojně, ale my se zabýváme hobby procesem. Pro hobby použití je možné omítku namíchat vrtačkou s nástavcem po dobu cca 3 minut. Omítku je nutno rozmíchat do homogenní hladké konzistence tak, aby byl vytvořen dostatečný objem vzduchových pórů. Nanesení se provede v tloušťce cca 10 mm a po krátké odstávce – „mokrý do mokrého“ – se nanese druhá vrstva v požadované celkové tloušťce. K zajištění odsolovacích vlastností by tloušťka jednovrstvé omítky neměla být menší než 20 mm – hloubka spár se nezapočítává, ale pozor – neměla by překročit v jednom kroku tloušťku 25 mm. V případě nutnosti provedení tloušťky větší než 25 mm je nutné provádět nanášení ve dvou vrstvách, přičemž minimální technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami se počítá 1 den na 1 mm nanesené malty. Aby byla omítka plně funkční, je bezpodmínečně nutné uvedenou dobu zrání omítky dodržet. Pro zvýšení přídržnosti druhé vrstvy omítky se povrch první vrstvy ještě živé omítky horizontálně zdrsní (např. koštětem).

Jak postupovat:
Jak postupovat:

Po zavadnutí omítky se povrch uhladí plstěným nebo pěnovým hladítkemza současného zkrápění vodou – podle vlhkosti a teploty vzduchu cca za 1 až 3 hodiny. Minimální doba zrání omítky pro provedení konečného nátěru se opět počítá 1 den na 1 mm nanesené vrstvy.

Jak postupovat:
Jak postupovat:

Aby dovedl sanovaný povrch vydechovat zbytkovou vlhkost, musí být paropropustný. Proto je nutné na povrchovou úpravu použít pouze vápenné, silikátové nebo silikonové nátěry (nátěr musí mít hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky menší než 0,2 m a pronikání vody menší než 0,2 kg/m2.h-0,5). Z tohoto důvodu se nedoporučují akrylátové nátěry, které nemají požadovanou paropropustnost. Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu Pracovní postupy Cemix – Aplikace výrobků v zimním období.

Více infromací najdete na www.cemix.cz

.
Autor: LB Cemix (foto a text)

Související k tématu